Türk Ticaret Kanunu ve bazı kanunlarda değişikliğe gidildi

Ticaret Bakanlığı, Türk Ticaret Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’da yapılan 9 değişikliği sıraladı.

Türk Ticaret Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun yürürlüğe girdi. Kooperatifler Kanunu’nda yapılan değişiklik ile Kooperatif Bilgi Sistemi’ne kaydı gerçekleştirilemeyen ortaklara yönelik veri eksikliklerinin tamamlanması için birer yıl olmak üzere iki defa süre uzatımı yetkisi Ticaret Bakanlığına verildi. Ayrıca kooperatifler ve üst kuruluşlarının, ana sözleşmelerini bu kanun hükümlerine intibak ettirmeleri için öngörülen üç yıllık süre beş yıla çıkarılarak kooperatif yöneticileri ve ortaklarının tereddütleri giderildi.

REKABET KANUNU’NDA TÜKETİCİ REFAHI LEHİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Rekabet Kanunu’nda yapılan değişiklikle soruşturma süreçlerine katkısı olmayan hususlar kaldırılarak kurumun soruşturma sonucunda alacağı kararların ilgili piyasalara etkisinin gecikmeksizin temini ve bu sayede Rekabet Kurumunun varoluş amacı olan tüketici refahının en çoklaştırılması hedefine daha etkin ve seri biçimde ulaşabilmesi sağlandı.

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nda Sermaye Piyasası Mevzuatı’na benzer yaklaşımla değişiklik yapıldı. Yapılan düzenleme ile sermaye piyasası mevzuatına benzer yaklaşımla, ürün ihtisas borsalarında gerçekleştirilen işlemlerden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesinin sağlanması ve oluşabilecek zararların tazmini amacıyla teminat alınabilmesi ve garanti fonu oluşturulabilmesine yönelik düzenleme yapıldı. Ayrıca, alınacak teminatların ve garanti fonundaki varlıkların amacı dışında kullanılmaması ve korunmasını güvence altına alındı.

Lisanslı depo işletmeleri ve yetkili sınıflandırıcıların faaliyetleri kapsamında uygulamada karşılaşılan sorunların çözüme kavuşturulması amacıyla mevcut bazı eylemleri aykırı eylem olarak tanımlandı. Ayrıca aykırılıklara yönelik caydırıcılık ve etkinliğin artırılmasını sağlamak, sektöre olan güveni artırmak amacıyla idari para cezalarını artırıldı.

Pazar esnafından sayılmayan diğer kişilerce edinilen kapalı pazar alanındaki satış yerleri, pazarcı esnafına kiralanarak maliyetlerin artışına sebep olmasından dolayı kiralama usulünü kaldırıp tahsis usulü getirildi. Böylece pazarcı esnafının menfaatlerini korundu ve maliyetleri azaltıldı.

Anonim şirketlerde yönetim kurulu başkan ve vekilinin, yönetim kurulunun görev süresine uyumlu olarak seçilebilmesine imkân tanındı. Bununla birlikte, anonim şirketlerde üst düzey yöneticiler dışında kalan kişilerin atanma ve görevden alınmalarına dair yetkinin yönetim kurulunca devredilebilmesine imkân sağlandı. Anonim şirketlerde yönetim kurulunun toplantıya çağrılmasında kolaylaştırıcı bir usül getirildi. Ayrıca, anonim ve limited şirketlerin mevzuattaki yeni en az sermaye tutarlarına uyumu sağlandı.

Münfesih durumda olan ve kanunun geçici 7’nci maddesine uyarınca daha önce ticaret sicili kaydı silinen şirketlerle ilgili olarak açılan ihya ve ek tasfiye davalarında ticaret sicili müdürlükleri aleyhine yargılama gideri ve vekâlet ücretine hükmedilememesi sağlandı.

Reklam Kurulunun erişim engeli yetkisi, Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda yeniden düzenlendi. Ayrıca, satıştan kaçınma halinde firmalara alt sınır 2 bin 200 TL olmak üzere mal veya hizmetin tüm vergiler dahil toplam satış fiyatının yüzde 10’u kadar yaptırım uygulanacak. Böylece bedeli yüksek olan otomotiv gibi ürünlerde yaptırım tutarına caydırıcılık kazandırılacak.

Servis istasyonlarında tespit edilen eksiklik ve aykırılıklar ile ilgili servis istasyonu bazında olan maktu ceza sistemi yerine her bir aykırı tüketici işlemi bazında 2 bin 200 TL idari para cezası uygulanacak. Böylece eksiklik ve aykırılıkları fazla olan servis istasyonları daha fazla idari yaptırıma muhatap olacak. Ayrıca, devre tatil sözleşmelerine getirilen yasaklara ilişkin geçiş hükmüne, muhatapları ve uygulayıcıları açısından açıklık getirildi.

Fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele kapsamında cezalar artırıldı. Bu kapsamda, fahiş fiyat artışları için idari para cezasının en üst miktarı 100 bin TL’den 1 milyon TL’ye, stokçuluk için ise en üst miktarı 2 milyon TL’den 12 milyon TL’ye çıkarıldı. Ayrıca, stokçuluk yapanların iş yerlerinin 6 güne kadar kapatılması mümkün hale getirildi.

7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu’nda yapılan değişiklikle Türk malı imajının yurt dışı pazarlarda daha etkili bir şekilde korunması sağlandı. İhraç edilen aykırı ürünlere uygulanan idari para cezalarında değişiklik yapılarak güvensiz ürün ihraç eden firmalara caydırıcı cezalar getirildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir